SIA Takso privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

Privātuma politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā SIA “Takso” (turpmāk arī – Partneris) apstrādā personu datus, kuri ir nonākuši tās rīcībā. Privātuma politikā tiks sniegta arī informācijas par datu subjekta tiesībām. Sadarbojoties ar Piegādātāju, veiksmigai darba izpildei mums vajadzēs Jūsu – telefona numur, epastu, adresi un zināt par to kas atrodās sūtījumā. Informācija ir nepieciešama veiksmigai darba izpildei – pasūtījuma apstrādei, piegādei un norēķinu administrēšanai un/vai darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai. SIA Takso personas dati tiek izmantoti ievērojot visaugstākos drošības standartus.

Visi termini šajā politikā tiek tulkoti  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē.

2. Pārzinis

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Takso”, reģistrācijas Nr. 50203271571, Jaunciema 5. šķērslīnija 2H, LV-1023, Rīgā, tālrunis: 24420044, elektroniskā e-pasta adrese: info@takso.lv

SIA “Takso” datu aizsardzības specialista tālrunis: 24420044, elektroniskās e-pasta adrese:info@takso.lv

3. Personu datu apstrāde

Personas datu apstrādi Partneris veic atbilstoši tās definētiem personas datu apstrādes mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Partneris apstrādā personas datus minimālā apjomā, kas ir nepieciešams izvirzīto personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai.

Partneris veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pēc iespējas pārskatāmāku personas datu apstrādi un lai Jūs varētu pārliecināties par datu apstrādes drošumu un apstrādes godprātīgumu atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.

 4. Datu glabāšana

Partneris personas datus glabā tikai tik ilgu laiku, lai sasniegtu noteiktos personas datu apstrādes mērķus. Pēc personas datu apstrādes mērķu sasniegšanas personas dati tiek iespēju robežās dzēsti vai glabāti arhīva nolūkos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. Datu drošība

Partneris īsteno drošības pasākumus, lai aizsargātu datus no nejaušas vai neatļautas personu datu apstrādes, nesankcionētas modifikācijas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Partneris izmanto atbilstošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību.

6. Apstrādātāji

Gadījumā, ja Partneris Jūsu personas datu apstrādē iesaista personas datu apstrādātājus, Partneris ir pārliecinājusies, ka  apstrādātājs nodrošina tādu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, tostarp, Piegādātāja noteiktajām drošības prasībām.

7. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt Partnerim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi. Jums jebkurā gadījumā ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja jums par to rodas šaubas.

Jums ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

8. Saziņa

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Partneris veikto personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar mums izmantojot 2.punktā norādīto kontaktinformāciju , tajā skaitā sazinoties ar  Piegādātāja datu aizsardzības speciālistu.

Stājas spēkā no 15.07.2022. Pēdējās izmaiņas – 15.07.2022

Ja esi gatavs kļūt par FORUS partneri, nekavējoties piesakies

+371 24420044